Okno-Trend s.r.o.

 

GDPRInformace o zpracování osobních údajů

Firma Okno-trend s.r.o., Okružní 2883, 370 01 České Budějovice, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto firmou, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů firmou Okno-trend s.r.o..

Firma Okno-trend s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").


Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Firma Okno-trend s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje firma Okno-trend s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně jeden rok po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.


Základní účely zpracování osobních údajů firmou Okno-trend s.r.o. :


Rozsah zpracování osobních údajů firmou Okno-trend s.r.o. :

Firma Okno-trend s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

Zdroje osobních údajů:

Firma Okno-trend s.r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

Firma Okno-trend s.r.o. vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Firmou Okno-trend s.r.o. a také významně zefektivní poskytování služeb.

Firma Okno-trend s.r.o. dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.


Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle firmy Okno-trend s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli firmy Okno-trend s.r.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Firma Okno-trend s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je firmou Okno-trend s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje firma Okno-trend s.r.o. i od Zpracovatelů osobních údajů.

Firma Okno-trend s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.


Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o Zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Firma Okno-trend s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že firma Okno-trend s.r.o. nebo smluvní Zpracovatel firmy Okno-trend s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:


Nařízení GDPR

Firma Okno-trend s.r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR"), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.


Vymezení užitých pojmů:

osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.
subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.
zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona.
příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.
zákazník - zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má firma Okno-trend s.r.o. uzavřen smluvní vztah.
provozní údaje - provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb.
lokalizační údaje - lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifi­kaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen.
zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

2012 - 2022 © OKNO-TREND s.r.o. | www.okno-trend.cz